Kategorie sklepu


Artykuły

Wybierz dział

Dane kontaktowe
PILARMET
tel. kom.: 509 985 806
więcej »
Zaloguj się

nie pamiętam hasła!
zarejestruj się

Regulamin sklepu PILARMET

REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY
OD 25 GRUDNIA 2014 roku

 

 

Regulamin Sklepu Internetowego pilarmet.eu


I. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób
świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu
Internetowego SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA CZĘSCI ZAMIENNYCH (www.pilarmet.eu) prowadzony przez P.H.S. PILARMET Edward Mirytiuk z siedzibą w 21-505 Janów Podlaski plac Partyzantów 1/1.

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się:

a. telefonicznie pod numerami (83) 41-04-013 (dni robocze 9.30-17.00)

b. mailowo pod adresem pilarmet@o2.pl

c. Gad-Gadu 4461188

d.

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej (www.pilarmet.eu) w
sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez
wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 

II. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której
przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może
dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

5. Regulamin – niniejszy dokument;

6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z
wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu
internetowego;

7. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w
szczególności składać Zamówienia;

8. Sprzedawca - P.H.S. PILARMET Edward Mirytiuk z siedzibą w 21-505 Janów Podlaski plac Partyzantów 1

9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z
prezentowanych produktów;

10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy
Sprzedawcą a Klientem;

11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144,
poz. 1204 ze zm.);

12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014,
Nr 827);

13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,
określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego


1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. komputer z dostępem do Internetu,

b. dostęp do poczty elektronicznej,

c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 

2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania
się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

 

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

3.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób
trzecich,

3.2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3.3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu
internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

3.4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz
dla Sprzedawcy,

3.5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w
zakresie własnego użytku osobistego,

3.6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi
zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 

IV. Usługi


1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług
polegających na:

a. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,

b. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,

c. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w
Sklepie,

d. świadczeniu usługi Newsletter,

e. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą

f. zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie

 

2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Umowa:

a. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana
jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej
Sklepu,

b. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas
nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub
skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,

c. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego
Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z
chwilą złożenia Zamówienia,

d. o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą
przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub
wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi
Newsletter,

e. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę,

f. o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na
czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

 

4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych
oznaczonych jako obowiązkowe.

6. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości
przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu
należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu
rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na
przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta,
który dokonał subskrypcji.

7. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi
odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że
posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne
oraz prawa własności przemysłowej.

8. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Klient może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np.
adresu e-mail.

9. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać
treści bezprawnych.

10. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w
szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić
czynu nieuczciwej konkurencji.

11. Klient zamieszcza wypowiedzi w serwisie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są
rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu.

12. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi
oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

13. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem
stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego
terminu wypowiedzenia.

 

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,
parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu
art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w
tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną mogą być składane w Dni
Robocze w godzinach od 9.30 do 17:00.

4. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

a. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do
realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,

b. wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie
(zakup za pomocą Konta Klienta),

5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim
formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w
oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

6. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych,
wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia.

 

Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a. opisu przedmiotu zamówienia,

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym
kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

d. wybranej metody i terminu płatności,

e. wybranego sposobu dostawy,

f. czasu dostawy,

g. danych kontaktowych Klienta

h. danych do faktury

 

8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz
potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych
oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży
Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

10. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia
(wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych
elementów Zamówienia.

11. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie
złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której
mowa w pkt. 12 powyżej.

12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień
Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz
poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia
oraz faktury VAT.

13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

VI. Dostawa


1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres
wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia

2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

a. Poczta Polska

b. Kurier GLS

3. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.

5. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art.
556 oraz 556(1)-556(1)kc.

 

VII. Ceny i metody płatności


1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła
oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

a. przedpłata na konto bankowe (przed wysłaniem towaru)

b. pobranie (płatne przy dostawie towaru)

 

 

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy


1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez
podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o
odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy
o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na
adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od
umowy.

5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

5.1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

5.2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;

5.3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

5.4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;

5.5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5.7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero
po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie
ma kontroli;

5.8. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi
niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne
niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

5.9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z
wyjątkiem umowy o prenumeratę;

5.10. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

5.11. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi;

5.12. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co
strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach
zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot
powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na
adres Sprzedawcy.

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w
tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy
czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.

8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych
przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

 

IX. Reklamacje dotyczące Towarów


1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu
art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu
cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres P.H.S. PILARMET Edward Mirytiuk z siedzibą w 21-505 Janów Podlaski plac Partyzantów 1/1.

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w
pkt. 2 powyżej.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

6. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji
sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument
gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji
bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług.

Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: P.H.S. PILARMET Edward Mirytiuk z siedzibą w 21-505 Janów Podlaski plac Partyzantów 1/1, na adres poczty elektronicznej: pilarmet@o2.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis
zaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było
możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku
braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7
dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego
przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z
wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Klientem, a Sprzedawcą.

c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a
Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów
lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację
Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

XII. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z
postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest
konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie
poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich
wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z
ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie
będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie
akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni
od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

 

 

REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY
DO 25 GRUDNIA 2014 roku

 

I. Postanowienia ogólne

II. Realizacja zamówienia

III. Gwarancja zwrotu towaru i bezpieczna przesyłka

IV. Ochrona danych osobowych

V. Postanowienia końcowe

 

I. Postanowienia ogólne

 

Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym, jak również pocztą elektroniczną na adres pilarmet@o2.pl. Zamówienia przyjmujemy również telefonicznie, faxem pod numerami podanymi na stronie głównej.

 

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.

 

W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail) lub faxem, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).

 

W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji.

 

II. Realizacja zamówienia

 

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

 

Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.

 

W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty - każdorazowo podając przyczynę takiego działania.

 

Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

 

Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej, Kurier GLS. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy.

 

Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę.

 

Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.

 

Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

a) płatne przelewem na rachunek bankowy.

 

Dane do wpłaty:

P.H.S. PILARMET Edward Mirytiuk

plac Partyzantów 1/1

21-505 Janów Podlaski

 

Bank Spółdzielczy

nr rachunku 63 8025 0007 0390 0840 2000 0010

 

 

b) płatne przy odbiorze, czyli za pobraniem. Przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności podanych w zamówieniu.

 

 

III. Gwarancja zwrotu towaru oraz bezpieczna przesyłka

 

W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania.

 

Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe, tu prosimy podać numer konta, albo przez przekaz pocztowy na podany adres. Pieniądze zwracane są w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej.

 

Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien, po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą odesłać go na adres: plac Partyzantów 1/1 21-505 Janow Podlaski. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 

IV. Ochrona danych osobowych

 

Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

 

Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie biuletynu jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu.

 

Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

V. Postanowienia końcowe

 

Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: plac Partyzantów 1/1 21-505 Janow Podlaski.

 

Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.

 

O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej - w powitaniu.

 

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.